Page 1 - Lesbrief Voorhoutse geschiedenis
P. 1
Lesbrief2007Vht.qxd 25-04-2007 21:42 Pagina 1Leessbbrriieeff VVoooorrhhoouuttssee GGeesscchhiieeddeenniiss
L
B
Beesstteemmdd vvoooorr ddee
V
Voooorrhhoouuttssee bbaassiisssscchhoolleenn

1 1.. DDee ggeesscchhiieeddeenniissv
vaann VVoooorrhhoouutt


n n 11998888 iiss hheett dduuiizzeennddjjaarriigg bbeessttaaaann vvaann VVoooorrhhoouutt ggeevviieerrdd.. EErr iiss nnaammeelliijjkk eeeenn bbrriieeff bbeewwaaaarrdd
I I
g geebblleevveenn,, w waaaarruuiitt bblliijjkktt ddaatt VVoooorrhhoouutt iinn 998888 iinn eellkk ggeevvaall bbeessttoonndd.. IInn ddiiee bbrriieeff ssttaaaatt ddaatt
g grraaaaff DDiirrkk IIII ddee kkeerrk k vvaann FFoorraannhhoollttee ((ddee oouuddee nnaaaamm vvaann VVoooorrhhoouutt)) sscchheennkktt aaaann ddee aabbddiijj
v vaann EEggmmoonndd.. EEeenn aabbddiijj iiss eeeenn ssoooorrtt kklloooosstteerr ddaatt bbeessttuuuurrdd wwoorrddtt ddoooorr eeeenn aabbtt..

J Jee lleeeesstt iinn eeeenn vvoollggeenndd hhooooffddssttuukk nnoogg vveeeell mmeeeerr oovveerr ddiiee oouuddee kkeerrkk vvaann VVoooorrhhoouut.

Maar ver voor 988 hebben er ook al mensen
geleefd in onze streek. Dat zijn we te weten
gekomen doordat er zeer oude voorwerpen in
de bodem gevonden zijn. Er zijn enkele
Romeinse munten gevonden, die ongeveer
2000 jaar oud zijn. In 1907 worden er in de
buurt van de Rijnsburgerweg 18 bronzen bijlen
en 1 beitel gevonden. Ze zijn volgens geleerden
minstens 3500 jaar oud. De bijlen en de beitel
worden in het Museum voor Oudheden in
Leiden bewaard, want ze zijn heel bijzonder.
   1   2   3   4   5   6