Doelstelling

Overgenomen uit de Statuten, gepasseerd te Voorhout dd 9 juni 1998.
Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “HISTORISCHE KRING VOORHOUT”.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Voorhout.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
– Het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in Voorhout;
– het doen casu quo laten doen van onderzoek naar de geschiedenis van Voorhout en publicatie van de resultaten daarvan; en
– voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorlichting, overleg, acties, onderzoek, publicaties, stimulering restauraties, werving van fondsen, etcetera.