AVG (privacywet)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018; engels: GDPR).
– De ledenadministratie staat offline en wordt niet onder leden of derden verspreid.
– De HKV verstrekt geen e-mailadressen aan derden.

– De HKV is bewust niet te vinden op Facebook.

 

PRIVACYVERKLARING Historische Kring Voorhout
In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u ons kunt bereiken om bijvoorbeeld wijzigingen door te geven.

Contactgegevens
De Historische Kring Voorhout (zie secretariaat) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Historische Kring Voorhout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geslacht
– Geboorte- en overlijdensdatum (vrijwillig)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– Betalingsgegevens
– Lidnummer
– Functie(s) binnen de vereniging
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
De gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur en deels door de penningmeester. Zij staan off-line.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hkv-voorhout.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Historische Kring Voorhout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw contributie en betalingen.
– Verzenden van onze nieuwsbrief, ons periodiek de Dwars Op en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
De grondslagen die wij hanteren bij de bovenstaande verwerkingsdoelen zijn het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang of de van u verkregen toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
– De Historische Kring Voorhout bewaart uw persoonsgegevens uit historisch oogpunt voor onbepaalde tijd. Het zogenaamde rechtvaardig belang.
– Het e-mailadres voor nieuwsbrieven wordt bewaard tot uitschrijving. U kunt u elk gewenst moment uitschrijven door onder aan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken of door een e-mail te sturen naar info@hkv-voorhout.nl
 
Delen van persoonsgegevens met derden
De Historische Kring Voorhout verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Historische Kring Voorhout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met de volgende bedrijven:
– Your Mailing List Provider (digitale nieuwsbrief)
– SmugMug (fotoalbums)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Historische Kring Voorhout gebruikt GEEN functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Historische Kring Voorhout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hkv-voorhout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Historische Kring Voorhout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Historische Kring Voorhout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De administratieve gegevens zijn niet opgeslagen in de ‘cloud’.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@hkv-voorhout.nl

Deze verklaring is gebaseerd op het concept van het Erfoedhuis Zuid-Holland.

Voorhout, 9 april 2018/ 1 juni 2018 / 12 augustus 2019
Het bestuur van de Historische Kring Voorhout.

Privacyreglement download