ALV 18 maart 2020 uitgesteld

Naar aanleiding van de berichtgeving en de adviezen van de Overheid in verband met de ‘Corona’-pandemie, heeft het HKV bestuur besloten om de Algemene Leden Vergadering van aanstaande woensdagavond 18 maart 2020 tot nader order uit te stellen. De ALV hoort volgens onze statuten binnen drie maanden na afloop van het boekjaar gehouden te worden met de mogelijkheid tot verlenging van deze termijn, derhalve tot 1 juli 2020.

Omdat wij via e-mail slechts de helft van onze leden kunnen bereiken, willen wij u vragen om deze boodschap a.u.b. door te geven aan uw familie, vrienden en kennissen waarvan u denkt of weet dat ze lid zijn van de HKV en die geen of weinig gebruik van e-mail maken, zodat zoveel mogelijk leden vóór aanstaande woensdag op de hoogte zijn gebracht. Voor hen zal deze boodschap de komende week ook in de lokale pers gepubliceerd worden.
Daarnaast zal onze voorzitter Cok van Steijn woensdagavond tussen 19.30 en 20.00 aan de deur van de Verdieping staan om leden op te vangen die deze boodschap niet ontvangen hebben.

Op dit moment is er sprake van een wereldwijde ramp. Rampen nopen tot uitzonderingen van de regelgeving. Ook de HKV moet hier pragmatisch mee omgaan.

Omdat het nu onzeker is wanneer de ALV 2020 plaats kan vinden en we toch verder moeten met het besturen van de vereniging en het (her)indelen van de commissies, willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten van de toegestuurde agenda:
Punt 3: er zijn vier afmeldingen en er zijn geen ingekomen stukken.
Punt 4. De notulen van de vorige ALV op 27-3-2019 kunt u downloaden via Open jaarstukken of afhalen op Dr. Schaepmanlaan 6, Voorhout.
Punt 5. De financiële jaarstukken kunt u downloaden via www.hkv-voorhout.nl of afhalen op Dr. Schaepmanlaan 6, Voorhout.
Beide documenten zullen besproken worden in de opnieuw te plannen ledenvergadering.
Punt 6. Bestuur: de voorzitter Cok van Steijn is aftredend en herkiesbaar. Emiel van der Hoeven heeft eind 2019 zijn functie neergelegd, Richard Kuijten en Chris Breeschoten zijn tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hen te dechargeren van hun bestuurlijke taken.
Naast de herverkiezing van Cok van Steijn stelt het bestuur Chris Tetteroo, Yolanda Balk en Caroline Dangerman-Bel voor als bestuursleden.
We stellen voor om hen bij deze te chargeren voor hun taken in het bestuur. Als u het hiermee eens bent, dan hoeft u niet te reageren op deze mail. Indien u niet akkoord bent, kunt u vóór woensdagavond 18 maart 21.00 uur reageren. Het HKV-bestuur realiseert zich dat zij hiermee afwijkt van de HKV-statuten en niet alle leden zijn via deze mail bereikbaar en kunnen hierover mee beslissen, echter wij zijn van mening dat dit onder de huidige omstandigheden het meest praktisch en best haalbaar is.
Punt 7. Plannen 2020 zullen we kenbaar maken in de nieuwsbrief die we met de eerstvolgende Dwars Op meesturen.

Indien u dringende vragen heeft, schroom niet om ze ons te stellen via info@hkv-voorhout.nl

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet namens het HKV-bestuur,

Monique van Buul, secretaris HKV